Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

 

Polityka prywatności

 

Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, ponieważ zawiera on ważne informacje dotyczące strony internetowej Milwaukee Tool EMEA (zwanej dalej „Stroną internetową”) oraz sposobu przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak wykorzystujemy dane osobowe osób odwiedzających naszą Stronę internetową, w tym aktualnych i potencjalnych klientów, a także osób kontaktujących się z nami, naszymi dystrybutorami, sprzedawcami, dostawcami oraz osób, których dane osobowe przetwarzamy w inny sposób w ramach prowadzenia naszej działalności. Niniejszy dokument obejmuje również przetwarzanie danych związanych z ubieganiem się o pracę i działaniami rekrutacyjnymi.

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i zgodny z naszymi zobowiązaniami oraz prawami użytkownika wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. KIM JESTEŚMY?

W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, administratorem danych osobowych (innymi słowy, organizacją, która określa, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe) jest jedna ze spółek grupy Techtronic Industries EMEA Ltd i spółek stowarzyszonych (w każdym przypadku „my”, „nas”, „nasz”), w zależności od terytorium, na którym znajduje się osoba, której dane dotyczą.  W przypadku klientów, którzy są mieszkańcami Wielkiej Brytanii, administratorem danych osobowych jest Techtronic Industries UK Ltd z adresem kontaktowym: Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglia. Milwaukee Tool jest nazwą handlową Techtronic Industries UK Ltd i innych członków grupy.

W punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności zamieszczono listę krajów i przypisanych im administratorów danych. Natomiast w przypadku braku pewności, który administrator danych jest właściwy dla danego podmiotu, prosimy o kontakt poprzez internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com).

 

 1. DANE OSOBOWE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ I W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY
 • Dane osobowe przekazywane nam bezpośrednio. 
 •  

Sposoby przekazywania danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych może nastąpić na wiele różnych sposobów, w tym poprzez utworzenie konta na naszej Stronie internetowej, dokonanie na niej zakupu (lub bezpośrednio od nas w przypadku dystrybutorów czy odsprzedawców), zostawienie recenzji produktu na Stronie internetowej, rekomendację produktu za pośrednictwem materiału wideo i/lub Strony internetowej do celów marketingowych, zwrócenie się do nas o dostarczenie produktów i usług oraz korzystanie z tych produktów lub usług, zapisanie się do naszego biuletynu, zarejestrowanie zakupionych u nas narzędzi i sprzętu, w tym zarejestrowanie ich w celu uzyskania rozszerzonej gwarancji, korespondencję z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wiadomości SMS bądź w przypadku wzmianki czy interakcji z nami w mediach społecznościowych (na przykład poprzez wzmiankę/oznaczenie nas lub bezpośredni kontakt z nami).

Obejmuje to również dane osobowe podawane podczas udziału w naszych konkursach lub korzystaniu z promocji, wypełniania ankiet dotyczących zadowolenia klienta, przekazywania informacji zwrotnych na temat naszych narzędzi i sprzętu lub zostawiania recenzji na Stronie internetowej (lub w inny sposób), szukania produktu na Stronie internetowej, zgłaszania problemu związanego ze Stroną internetową lub narzędziami i sprzętem, zawierania z nami umowy lub przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych w inny sposób.

Zbieramy również dane osobowe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w zakresie Polityki prywatności internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

 

Jakiego rodzaju dane mogą być przekazywane?

Przekazywane dane osobowe mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), płeć (i preferowaną formę zwrotu), datę urodzenia, nazwę profilu oraz inne dane osobowe na koncie w mediach społecznościowych, dane finansowe i dane karty kredytowej, historię zakupów (oraz sprzedaży w przypadku dystrybutorów lub odsprzedawców), opinie na temat naszych produktów (w tym reklamacje i recenzje) oraz wszelkie treści związane z udziałem w jednym z naszych konkursów bądź promocji (które mogą obejmować zdjęcie). W przypadku naszych dystrybutorów, odsprzedawców lub dostawców, będziemy przetwarzać dane kontaktowe firmy oraz dane na temat zajmowanego stanowiska.

Będziemy prosić o podanie tylko danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówień dotyczących produktów lub usług.

 

Ubieganie się o pracę

Od osób ubiegających się o pracę w jednej ze spółek grupy, będziemy zbierać szereg informacji w kontakcie bezpośrednim albo przez e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem procesu/systemu aplikacji online o pracę, które mogą obejmować między innymi: imię i nazwisko, adres i numer telefonu (w tym numer telefonu komórkowego), adres e-mail, płeć (i preferowaną formę zwrotu), data urodzenia, informacje na temat stanu zdrowia (jeśli są istotne dla danego stanowiska), treść CV (w tym szczegółowe informacje dotyczące wcześniejszego zatrudnienia, wszelkie istotne uzyskane kwalifikacje, języki obce), zezwolenie na pracę w kraju ubiegania się o dane stanowisko, obecne wynagrodzenie roczne i oczekiwania finansowe, obecny okres wypowiedzenia, portfolio kandydata, informacja na temat wcześniejszego zatrudnienia przez nas lub jedną ze spółek grupy, informacja skąd kandydat dowiedział się o stanowisku, o które się ubiega oraz wszelkie inne informacje wymagane w ramach procesu rekrutacji.

Osoby ubiegające się o pracę, które chcą poznać więcej szczegółów na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe w ramach procesu rekrutacji, mogą skontaktować się z naszym działem Zasobów Ludzkich za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].

 

Wydarzenia i webinaria

Dane osobowe osób biorących udział w naszych internetowych sesjach promocyjnych, takich jak webinarium poświęcone wprowadzeniu produktu na rynek, będą przetwarzane od momentu rejestracji na wydarzenie. Zastrzegamy sobie również możliwość przetwarzania, w formie nagrań wideo lub audio, danych osobowych osób komentujących lub zadających pytania podczas wydarzeń i webinariów. Możemy nagrywać wydarzenia i webinaria do celów reklamowych związanych z większą liczbą odbiorców, aby udostępnić je innym klientom online za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych i Strony internetowej. Podstawa prawna przetwarzania danych jest określona w art. 6(1)(f) RODO. Przetwarzanie danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie i zapewniamy ochronę praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. Zawsze przed wydarzeniem lub webinarium informujemy uczestników o tym, że będzie ono nagrywane. W przypadku niewyrażenia zgody na nagrywanie, prosimy o powstrzymanie się od aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu lub webinarium.

Mamy również oddzielną politykę prywatności dla osób uczestniczących w naszych konferencjach na żywo lub online – polityka ta jest zamieszczona tutaj: HUB Polityka prywatności | Milwaukee Tools Europe.

 

 • Dane osobowe, które zbieramy lub generujemy 

Możemy zbierać, generować, przechowywać i wykorzystywać pewne dane osobowe dotyczące osób odwiedzających Stronę internetową lub kontaktujących się z nami.

Te dane osobowe mogą obejmować: informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania (w przypadku uzyskiwania dostępu do konta internetowego), typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, rodzaje urządzeń, system operacyjny, godzinę i datę wyrażenia zgody, platformę oraz numer telefonu używany do połączenia z naszym numerem obsługi klienta.

Mogę one również dotyczyć informacji dotyczących wizyty na naszej Stronie internetowej, w tym pełnego adresu URL (Uniform Resource Locators), danych o kliknięciach na, w obrębie i ze strony internetowej (w tym datę i godzinę), oglądane, wyszukiwane lub zakupione produkty, czasy reakcji naszego serwera, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) oraz metody używane do przeglądania Strony internetowej.

Wykorzystujemy powyższe informacje do administrowania naszą Stroną internetową oraz do działań wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych oraz do kontroli działań niezgodnych z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia plików dziennika i danych z mocą wsteczną, jeśli na podstawie konkretnych przesłanek istnieje uzasadnione podejrzenie działania niezgodnego z prawem. Chronimy interesy użytkowników, uniemożliwiając ich identyfikację, poprzez anonimizację adresu IP w trakcie zbierania danych.

 

 • Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł 

Możemy sporadycznie otrzymywać dane osobowe z innych źródeł, na przykład podczas korzystania z prowadzonych przez nas stron internetowych lub usług świadczonych w obrębie naszej grupy. Możemy również sporadycznie przetwarzać dane osobowe w przypadku, gdy stwierdziliśmy prawdopodobieństwo naruszenia naszych praw własności intelektualnej i/lub zostaliśmy powiadomieni przez jednego z naszych partnerów zewnętrznych o takim prawdopodobieństwu. Jeżeli nie będzie to miało wpływu na prowadzone dochodzenie, powiadomimy osoby o otrzymaniu ich danych osobowych z innych źródeł oraz o celach, do których zamierzamy wykorzystać te dane osobowe, jak również o podstawie prawnej takiego przetwarzania.

 

 1. W JAKI SPOSÓB I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Za każdym razem, gdy wykorzystujemy dane osobowe, musimy mieć pewność, że ustanowiliśmy ważne uzasadnienie prawne (znane jako „podstawa prawna”) dla takiego wykorzystania danych.  Poniżej opisaliśmy sposoby, w których wykorzystujemy dane osobowe oraz związane z nimi podstawy prawne.


W jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe?

Jaką mamy podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych?

Wykorzystujemy dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z porozumienia umownego oraz w celu dostarczenia informacji, produktów lub usług do osób, których dane przetwarzamy. Może to obejmować realizację zamówienia, rejestrację i rozpatrywanie wszelkich roszczeń gwarancyjnych, zarządzanie kontami w naszej firmie oraz świadczenie usług związanych z tymi celami na naszą rzecz przez naszych wybranych dostawców zewnętrznych.

Opieramy się na naszych ustaleniach umownych, które są podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku z zamówieniem produktów i usług.

Ewentualnie opieramy się o nasze prawnie uzasadnione interesy jako przedsiębiorstwa (na przykład, w naszym interesie leży pomiar zadowolenia klientów i rozwiązywanie ich problemów). Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

W celu pomiaru stopnia zadowolenia osób odwiedzających Stronę internetową i naszych klientów oraz zapewnienia obsługi klienta (w tym rozwiązywania problemów związanych z narzędziami i sprzętem zakupionym od nas lub odpowiadania na pytania zadawane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu bądź mediów społecznościowych).

W celu przetwarzania płatności oraz prowadzenia rozliczeń i rejestrów.

W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, oszustw bądź nadużyć dotyczących naszych produktów, usług czy Strony internetowej oraz w celu umożliwienia osobom trzecim wykonywania w naszym imieniu powiązanych funkcji technicznych, logistycznych, badawczych lub innych związanych z tymi zadaniami.

W niektórych okolicznościach dane osobowe mogą zostać wykorzystane, ponieważ jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego (na przykład, jeśli otrzymamy uzasadniony wniosek od organu ścigania).

W innych przypadkach (takich jak wykrywanie kradzieży, oszustw lub zapewnienie bezpieczeństwa naszej Strony internetowej) będziemy opierać się na naszych prawnie uzasadnionych interesach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom i Stronie internetowej oraz zapobiegania kradzieży i oszustwom.

Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

W celu wysyłania newsletterów, aktualizacji, informacji o nowych produktach lub usługach, które mogą być interesujące, wysyłania innych informacji promocyjnych i marketingowych, losowania nagród, rozstrzygania konkursów i organizowania innych form promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty.

O ile nie kontaktujemy się w ramach współpracy biznesowej, wykorzystujemy dane osobowe do wysyłania elektronicznych wiadomości marketingowych tylko wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę (lub w wypadku dotychczasowych klientów, jeśli nie zrezygnowali oni z otrzymywania materiałów marketingowych). Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych będzie się odbywało wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody osób, których dane mają zostać przekazane.

W niektórych przypadkach będziemy opierać się na naszych prawnie uzasadnionych interesach, aby wysyłać tego typu komunikaty (prawnie uzasadniony interes w marketingu i reklamie naszych produktów). Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

Zmiana preferencji lub rezygnacja z subskrypcji naszej komunikacji marketingowej jest możliwa pod poniższym linkiem: https://www.milwaukeetool.eu/unsubscribe lub przez wysyłanie zgłoszenia poprzez internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com).

W celu pomiaru lub poznania skuteczności reklam, które prezentujemy.

W celu przeprowadzenia badań rynkowych bądź innych podobnych badań ankietowych.

W celu przekazywania danych osobowych wybranym stronom trzecim, które mogą kontaktować się z osobami, których dane zostały przekazane, w swoich własnych celach marketingowych.

W celu wykorzystywania recenzji, komentarzy i opinii, które użytkownicy zostawiają na Stronie internetowej lub dostarczają do naszych własnych celów reklamowych.

Możemy wykorzystać przesłane recenzje, komentarze lub opinie w naszych kampaniach reklamowych, np. w reklamach telewizyjnych, reklamie prasowej i cyfrowej, na naszych profilach w mediach społecznościowych, w e-mail marketingu lub na Stronie internetowej.

Promowanie naszych własnych produktów i usług oraz wykorzystywanie w tym celu recenzji, komentarzy i opinii, które zostają nam przekazane leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat osób odwiedzających Stronę internetową oraz naszej bazy klientów jako całości (nie w celu uzyskania większej ilości informacji o konkretnych osobach) – pod kątem oferowania osobom odwiedzającym Stronę internetową i naszym klientom produktów i usług, które będą dla nich interesujące.

W tym celu możemy używać plików cookie.

Dostarczanie informacji, które naszym zdaniem są najbardziej istotne, leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

Nie umieszczamy pików cookie na urządzeniach bez zgody użytkownika. Informacje o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/.

W celu informowania o zmianach w naszych usługach i warunkach.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są nasze ustalenia umowne. W niektórych przypadkach wysyłanie tych aktualizacji opiera się na naszych prawnie uzasadnionych interesach jako firmy. Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

W celach administracyjnych lub biznesowych, gdy użytkownik kontaktuje się z nami z konkretnego powodu, innego niż wymienione powyżej, np. w celu zgłoszenia problemów ze Stroną internetową.

Odpowiedź na zgłaszane kwestie w celach związanych z zarządzaniem naszą działalnością leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

Dane osobowe kandydatów do pracy są wykorzystywane do oceny predyspozycji na dane stanowisko i podjęcia decyzji o wyniku rekrutacji. Dane aplikacyjne odrzuconych kandydatów (w tym CV i notatki z rozmów kwalifikacyjnych) będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy, chyba, że kandydat wystosuje prośbę o nieprzetwarzanie tych danych.

Pozyskiwanie utalentowanych osób do naszej firmy i ocenianie kandydatów, aby podejmować sprawiedliwe oraz odpowiedne decyzje rekrutacyjne, leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie.  Powołując się na nasze prawnie uzasadnione interesy, zawsze upewniamy się, czy odpowiednio uwzględnione są prawa osób, których dane przetwarzamy.

Niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego narzuconego na nas jako na pracodawcę (np. na niektórych terytoriach może to wymagać od nas przetwarzania danych dotyczących rasy, religii, płci lub niepełnosprawności/stanu zdrowia).

 

 1. PLIKI COOKIE 

Wykorzystujemy pliki cookie, aby odróżnić osoby odwiedzające naszą Stronę internetową. Pozwala nam to zapewnić dobre doświadczenia użytkowników podczas przeglądania Strony internetowej oraz ulepszać Stronę internetową i oferowane usługi.

Umieszczamy również pliki cookie służące do śledzenia w naszych wiadomościach marketingowych, ponieważ pomaga nam to udoskonalać działania marketingowe – pliki cookie pozwalają nam zobaczyć, ile osób i o jakiej porze otwiera nasze wiadomości e-mail oraz czy klikają na informacje w nich zawarte. 

Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz celów, do których je wykorzystujemy, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Traktujemy bezpieczeństwo danych osobowych bardzo poważnie, więc wprowadziliśmy fizyczne, techniczne, operacyjne oraz administracyjne strategie, kontrole i środki, aby pomóc w ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, zgodnie z wymogami prawa i przyjętymi dobrymi praktykami branżowymi. Wdrożone środki będą poddawane przeglądom, aby upewnić się, czy są nadal odpowiednie.

Niestety (jak wiadomo) przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą Stronę internetową. Przesyłanie danych odbywa się na własne ryzyko osób odwiedzających.

Użytkownik jest odpowiedzialny za trzymywanie w tajemnicy hasła, które daje dostęp do pewnych funkcji Strony internetowej. Prosimy o nieudostępnianie swojego hasła osobom postronnym.

 

 1. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Nasza grupa:

Milwaukee Tools jest jedną z marek wchodzących w skład grupy firm TTI. Więcej informacji o innych markach w naszej grupie można znaleźć tutaj.

Możemy ujawniać dane osobowe innym przedsiębiorstwom należącym do grupy, w celu administrowania naszymi relacjami lub z innych powodów związanych z dostarczaniem naszych produktów i usług. Opieramy się przy tym na prawnie uzasadnionych interesach.

Spółki należące do naszej grupy mają siedziby na całym świecie (w tym w Hongkongu i Stanach Zjednoczonych), co może skutkować przekazywaniem danych osobowych użytkownika poza Wielką Brytanię i Europejski Obszar Gospodarczy (szczegółowo omówione w sekcji niżej „Gdzie mogą być przetwarzane dane osobowe?”).

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe pomiędzy spółkami grupy TTI, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, w tym poprzez realizację szczególnych postanowień umownych, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej.

Zewnętrzni dostawcy i usługodawcy zaangażowani w nasze stosunki umowne:

Jak większość firm, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami w ramach codziennej działalności naszej firmy. Niektórzy z tych zaufanych dostawców będą przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu i świadczyć dla nas usługi, takie jak hosting Strony internetowej, realizacja dostaw i przyjmowanie płatności.

Zawsze wymagamy od nich spełnienia uzgodnionych standardów ochrony danych osobowych oraz zapewnienia, że będą oni wykorzystywać te dane wyłącznie w celu świadczenia usług na naszą rzecz, a nie do własnych celów komercyjnych. W przypadku, gdy którakolwiek z tych zaufanych stron trzecich ma siedzibę poza Wielką Brytanią lub EOG (tj. na terytorium, na którym lokalne przepisy mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych), wdrażamy zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa o ochronie danych. 

Inne podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe:

 • naszym profesjonalnym doradcom, w tym doradcom podatkowym, prawnym i innym doradcom korporacyjnym, którzy świadczą profesjonalne usługi dla nas i naszej grupy.
 • dostawcom usług analitycznych lub wyszukiwarkom, w tym Google, które umożliwiają nam optymalizację i poprawę jakości korzystania ze Strony internetowej (więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w naszej polityce dotyczącej cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/).
 • organom regulacyjnym, organom ścigania lub agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom, jak również naszym doradcom prawnym, sądom, policji i innym upoważnionym organom ścigania, w celu zbadania wszelkich rzeczywistych lub podejrzewanych działań przestępczych czy innych kwestii regulacyjnych bądź prawnych.
 • Dane osobowe ujawniane są potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom firmy bądź jej aktywów, w przypadku rozpatrywania sprzedaży, nabycia firmy lub aktywów.
 • w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji niewypłacalności (np. ustanowienie zarządu komisarycznego lub likwidacja).
 • jeśli firma lub wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, to wszystkie dane osobowe na temat jej członków i klientów zostaną przekazane jako część aktywów.
 • w celu egzekwowania lub stosowania warunków zakupu, warunków korzystania ze Strony internetowej lub innych obowiązujących warunków.
 • w celu ochrony prawa własności lub bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów bądź innych osób. Obejmuje to wymianę danych osobowych z innymi firmami i organizacjami (w tym bez ograniczeń z lokalną policją lub innymi lokalnymi organami ścigania) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów, zapobiegania przestępstwom, ochrony przed oszustwami oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego.
 • jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub wymogów regulacyjnych, zapobiegania bądź wykrywania oszustw i przestępstw.

 

 1. GDZIE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Mamy prawo przekazywać dane osobowe poza Wielką Brytanię, Szwajcarię i Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), gdzie lokalne przepisy mogą nie zapewniać ochrony prawnej tych danych osobowych w taki sam sposób, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub EOG. Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Wielką Brytanią, Szwajcarią i EOG w takich sytuacjach, jak: realizacja zamówienia, przetwarzanie szczegółów dotyczących płatności oraz świadczenie usług wsparcia dla użytkownika. Podobnie, niektórzy z naszych zaufanych dostawców zewnętrznych mogą przesyłać dane poza Wielką Brytanię, Szwajcarię lub EOG, a wszędzie tam, gdzie ma to miejsce, wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych. 

W każdym przypadku, gdy wysyłamy dane osobowe użytkownika poza Wielką Brytanię, Szwajcarię i EOG lub zezwalamy stronie trzeciej na wysyłanie danych, podejmujemy kroki niezbędne do ochrony danych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Na przykład, możemy wymagać od zagranicznego odbiorcy (w tym od którejkolwiek ze spółek naszej grupy) dotrzymania określonych warunków umownych, takich jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej.

 

 1. ZATRZYMYWANIE DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będą potrzebne w związku z relacjami zawartymi między naszą firmą a osobą, której te dane dotyczą. Okres zatrzymywania danych może zależeć od tego, czy dana osoba wchodzi na Stronę internetową, dokonuje zakupu, a także od tego, czy musimy zatrzymać dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przysługujące prawa dotyczące danych osobowych zostały określone poniżej.

W celu wykonania któregokolwiek z praw lub w przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności bądź sposobu wykorzystywania danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą internetowego formularza kontaktowego dotyczącego Polityki prywatności (onetrust.com) lub o wysłanie wiadomości pod poniższy adres: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglia. Ewentualnie, można skorzystać z danych kontaktowych administratora danych osobowych, podanych w poniższym punkcie 13 niniejszej Polityki prywatności.

PRAWO

OPIS PRAWA

Dostęp

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do dostępu do swoich danych osobowych.

Sprostowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą.

Usuwanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Prawo to przysługuje w przypadku, gdy np. zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie uzyskanej zgody; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec sposobu, w jakim przetwarzamy jej dane (zgodnie z prawem do sprzeciwu poniżej). 

Ograniczenie przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych w pewnych przypadkach. Prawo ma zastosowanie wyłącznie, gdy (na przykład): osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, miałaby prawo do usunięcia danych osobowych, lecz preferuje w zamian ograniczenie ich wykorzystywania; lub nie potrzebujemy już danych osobowych do celów, w których były zebrane, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do obrony roszczeń prawnych.

Przenoszenie danych

W pewnych okolicznościach osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innej, wybranej organizacji.

Sprzeciw

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec praw, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.

Niepodleganie zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Wycofanie zgody i sprzeciw wobec marketingu

Jeśli przetwarzanie danych osobowych (na przykład w celu zapewnienia informacji marketingowych o usługach i produktach) wymagało zgody osoby, której dane dotyczą, nie wolno już przetwarzać tych danych do takich celów. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

 1. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza Strona internetowa może każdorazowo zawierać linki prowadzące do i ze stron internetowych naszych partnerów detalicznych, partnerów zajmujących się rejestracją gwarancji, innych sieci partnerów biznesowych, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych lub innych stron. Możemy również każdorazowo umieszczać linki do różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest i Google Maps.

Korzystając z linku do którejkolwiek z umieszczonych przez nas stron, należy pamiętać, że strony te mają własną politykę prywatności, za którą nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony.

Na naszej Stronie internetowej mogą być umieszczone filmy demonstrujące funkcjonalność produktów. Filmy te są dostępne w serwisie YouTube i są udostępniane na naszej Stronie dzięki wykorzystaniu przez nas usługi YouTube API. Kliknięcie na filmy z YouTube jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków korzystania z serwisu YouTube, które można znaleźć tutaj – (https://www.youtube.com/t/terms); oraz
 • przyjęciem do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane przez YouTube zgodnie z polityką prywatności Google, którą można znaleźć tutaj – http://www.google.com/policies/privacy.

 

 1. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI  

Niniejsza Polityka prywatności jest poddawana okresowym przeglądom, a wszelkie aktualizacje będą umieszczane na tej stronie. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce 9 września 2021 roku.

 

 1. SKARGI

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy dane, prosimy o kontakt (nasze dane znajdują się w sekcji bezpośrednio poniżej). Postaramy się sprostać wszelkim wymaganiom.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli nie jest zadowolona ze sposobu rozpatrzenia wniosków dotyczących jej praw lub obaw. Organy nadzorcze, w zależności od lokalizacji danej osoby, są wymienione poniżej.

 • W Wielkiej Brytanii organem nadzorczym jest Biuro Informacji Publicznej („Information Commissioner's Office”). Z Biurem Informacji Publicznej można się skontaktować pod adresem: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; lub https://ico.org.uk/; lub
 • Mieszkańcy Europy (wyłączając Wielką Brytanię) mogą skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym, uzyskując dostęp do odpowiednich danych tutaj http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Dla mieszkańców Europy, jako nasz główny organ nadzorczy wybraliśmy organ niemiecki (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit). Oznacza to, że lokalny organ nadzorczy może w stosownych przypadkach kontaktować się w związku z daną skargą z niemieckim organem nadzorczym, który może prowadzić postępowanie w sprawie złożonej skargi.

 1. ADMINISTRATORZY DANYCH I ICH SZCZEGÓŁOWE DANE KONTAKTOWE

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz danych osobowych, które przetwarzamy są mile widziane i powinny być kierowane do administratora danych właściwego dla terytorium, na którym mieszka osoba, której dane są przetwarzane. Mieszkańców Europy mogą również kontaktować się z naszym europejskim autoryzowanym przedstawicielem, którym jest Techtronic Industries Central Europe GmbH (z siedzibą pod adresem Itterpark 2, D-40724, Hilden, Niemcy). W razie jakichkolwiek wątpliwości, który administrator danych jest właściwy, prosimy o kontakt z naszym zespołem w Wielkiej Brytanii lub z nami za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego dotyczącego Polityki prywatności, do którego link znajduje się poniżej.

 

Terytorium:

Administrator danych

Adres kontaktowy

Dane kontaktowe

Wielka Brytania i Irlandia

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Numer telefonu: 01628 894400

 

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

Austria,
Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

 

Itterpark 2 D-40724 Hilden, Germany

 

Numer telefonu: +49 2 103 960 0

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Rumunia

Techtronic Industries Eastern Europe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, Polska

Numer telefonu: +48 242 424 004

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

Francja

 

 

 

Techtronic Industries France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

France

Numer telefonu: +33 160 946 970

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

Hiszpania i Portugalia

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Spain

Numer telefonu: +41 91 627 9228

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

Włochy

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Numer telefonu:

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)

Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1 2650 Hvidovre, Denmark

Numer telefonu: +45 43 56 55 55

Adres e-mail: internetowy formularz kontaktowy dotyczący Polityki prywatności (onetrust.com)